Κατασκευές

Κ α λ ώ δ ι α

 • Διαδικασία προσαιγιάλωσης
 • Όδευση του καλωδίου στο φρεάτιο (BeachManHole)
 • Τοποθέτηση και προστασία του καλωδίου εντός χάντακα, με τη χρήση ανάλογων εργαλείων (Trencher, πριόνι, τροχός, υδροβολή κ.ά.)
 • Θωράκιση του καλωδίου με αρθρωτά χυτοσίδηρα (κοχύλια), προστασία–κάλυψη με σακόλιθους, τεχνικούς ογκολίθους ή αγκύρια πυθμένα
 • Επισκευές (επανασυνδέσεις καλωδίων, ανέλκυση τραυματισμένων τμημάτων προς αντικατάσταση, θωράκιση υφιστάμενων κατασκευών)

 

 

Α γ ω γ ο ί

 • Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η κατασκευαστική μελέτη
 • Πόντιση του αγωγού επί του πυθμένα ή θάψιμο του αγωγού εντός του πυθμένα (εντός χάντακα)
 • Προστασία του αγωγού με τεχνικούς ογκολίθους, φυσικούς ογκολίθους ή τσιμεντόσακους
 • Επισκευές (αντιμετώπιση διαρροών, τμηματική αντικατάσταση, θωράκιση και προστασία υφιστάμενων κατασκευών)

 

Λ ι μ ε ν ι κ ά   Έ ρ γ α

 •  Συνεργασίες με Κατασκευαστικές Τεχνικές Εταιρίες και Τεχνικές Υπηρεσίες Οργανισμών Λιμένων.
 • Ύφαλες επιθεωρήσεις λιμενικών εγκαταστάσεων (Επιβατικοί και Εμπορικοί Λιμένες, Μαρίνες, Νηοδόχοι, Αλιευτικά Καταφύγια, Πλωτές Προβλήτες) και σύνταξη μελετών αποκατάστασης.
 • Τοποθέτηση τεχνικών ογκολίθων, γεωυφάσματος, στρώσεων χάλικος, ύφαλων σκυροδεμάτων, αντιμετώπιση υπερμεγεθών αρμών.