Ύφαλες Επιθεωρήσεις

Υποθαλάσσιες και παράκτιες κατασκευές και εγκαταστάσεις, όπως λιμάνια, αγωγοί, καλώδια τηλεπικοινωνιών, αγκυροβόλια και ιχθυοκαλλιέργειες, απαιτούν περιοδικό έλεγχο της κατάστασής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η UFR, στελεχωμένη από έμπειρο καταδυτικό συνεργείο και υπερσύγχρονο εξειδικευμένο εξοπλισμό, πραγματοποιεί με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ακρίβεια υποβρύχιες επιθεωρήσεις, καλύπτοντας μεγάλο εύρος αντικειμένων και περιοχών εργασίας. Ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες (μεγάλα βάθη, κακή ορατότητα, υψηλά ρεύματα), η ευελιξία της ομάδας στην εφαρμογή πολλαπλών τεχνικών και μεθόδων, καθιστά την UFR ικανή να εκτελέσει πολύπλοκες και απαιτητικές ύφαλες επιθεωρήσεις.

Σκοπός μιας υποβρύχιας επιθεώρησης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται το αντικείμενο μελέτης, η ανίχνευση πιθανών προβλημάτων και η γενικότερη αξιολόγηση του μεγέθους και της αντιμετώπισής τους. Ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται μία επιθεώρηση, υποδεικνύεται από το ίδιο το αντικείμενο και το περιβάλλον του και μπορεί να προσεγγιστεί είτε από τους έμπειρους δύτες της ομάδας είτε με σύγχρονο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV).

Κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, πραγματοποιείται κινηματογράφηση και φωτογραφική τεκμηρίωση υψηλής ανάλυσης σε σημεία ενδιαφέροντος από εξειδικευμένους στην υποβρύχια τεκμηρίωση δύτες. Ανάλογα με τον τρόπο συλλογής της πληροφορίας καθώς και με την κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του αντικειμένου μελέτης, η επιθεώρηση μπορεί να αποδώσει μετρητικά, φωτορεαλιστικά, ή και τα δύο, αποτελέσματα.

Παράλληλα με την κινηματογράφηση, η εφαρμογή φωτογραμμετρίας ενδείκνυται σε πληθώρα έργων επιθεωρήσεων, αφού παρέχει μετρητικά και εικονιστικά προϊόντα – αποτελέσματα και ελαχιστοποιεί τον πολύτιμο χρόνο βυθού. Η συλλογή δεδομένων (εικόνας και βίντεο) τίθεται υπό επεξεργασία, με σκοπό τη δημιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων κρηπιδοτοίχων, οδεύσεων αγωγών, οδεύσεων καλωδίων, πυθμένα και ό.τι άλλο απαιτείται να τεκμηριωθεί, όπως επίσης και ορθοφωτοχαρτών σε πολλαπλά επίπεδα προβολής.

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων καταγράφονται, τέλος, σε τεχνικές εκθέσεις, στις οποίες αναλύεται μέσω ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης και αξιολογείται η κατάσταση του αντικειμένου μελέτης και επισημαίνονται προτάσεις προς τον Φορέα Διαχείρισης των υποβρύχιων εγκαταστάσεων και κατασκευών, για την αποκατάσταση πιθανών βλαβών και εκτιμάται τελικά το είδος και το οικονομικοτεχνικό μέγεθος της απαιτούμενης επέμβασης αποκατάστασης.

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΚΑΛΩΔΙΑ      ΑΓΩΓΟΙ      ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ      ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ